maandag 24 februari 2014

Telt de wet niet meer?

Oude en Nieuwe Testament

"Die wet telt niet meer, die is door het kruis van Jezus overbodig geworden". 
Hoe vaak hoor je niet van deze zinnen. De wet uit het oude testament is niet door 'het kruis' gekomen, maar is aan de voet ervan blijven liggen. Zelf heb ik daar toch mijn twijfels bij. Wat zei Jezus zelf hierover, voordat Hij gekruisigd werd?

Mattheüs 5:17-19
Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. Wie dus ook maar een van de kleinste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de kleinste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan.

Jezus zegt hier dus dat er niets, maar dan ook niets in de wet veranderd, zelfs de kleinste punt op de bladzijde niet. Hij scherpt de regels eigenlijk juist nog verder aan.
In vers 21 en 22 lezen we:
"U hebt gehoord dat tegen onze voorouders gezegd is: “U mag niemand doodslaan” en “wie iemand doodslaat, zal veroordeeld worden.” Maar Ik zeg zelfs: iedereen die kwaad is op een ander, zal veroordeeld worden. En wie een ander uitscheldt, moet zich voor de rechtbank verantwoorden, ja, die zal voor het hellevuur komen te staan."

Zoals Jezus het hier zegt, ben je dus eigenlijk al veroordeeld als je de daadwerkelijke daad nog niet eens gedaan hebt! Alleen het kwaad worden op iemand is al voldoende om het Koninkrijk mis te lopen. Verder in dit hoofdstuk van Mattheüs geeft Jezus meer voorbeelden van wat Hij bedoeld. Samengevat komt het hier op neer: je wordt niet veroordeeld als je een zonde begaat, je wordt veroordeeld op het moment dat je aan een zondige daad DENKT. De gedachte om iets verkeerd te doen wordt dus al bestraft. Hoe onmogelijk is het dan toch om volgens de wet te leven?!

Het is voor ons mensen denk ik inderdaad onmogelijk om letterlijk zo volgens de wet te leven. Ik geloof ook dat het sterven van Jezus ons schoon gewassen heeft van alle zonde. Toch geloof ik ook dat wij als mensen moeten proberen om zoveel mogelijk volgens die wet te leven. Hoe we dat kunnen doen staat in het Oude Testament ook al beschreven.

Deuteronomium 6:6-9
En u moet de geboden die ik u vandaag geef, voortdurend in gedachten houden. U moet ze uw kinderen inprenten en erover praten als u thuis bent of buiten loopt. Ja, ook tijdens het opstaan en naar bed gaan. Bind ze aan uw hand, draag ze op uw voorhoofd en schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van uw steden. Wees elke dag met het Woord van God bezig. Op die manier kun je eigenlijk maar moeilijk afgeleid worden. En als je als kind al niet beter weet, dan gaat een heleboel ook al automatisch natuurlijk. Als je als kind je ouders elke dag hoort vloeken, dan denk je dat het normaal is om te vloeken en zul je dat ook heel snel overnemen, zelfs zonder erbij na te denken. Als je als kind opgroeit met de lessen van je ouders dat je elkaar niet in de steek laat, dan zul je later zelf ook niet zo makkelijk naar een rechtbank stappen om een scheiding aan te vragen. En dat is maar één voorbeeld. Jezus geeft aan het eind van hoofdstuk 5 van Mattheüs nog het volgende duidelijke voorbeeld:

In vers 43-48 staat:
U hebt gehoord dat er gezegd is: “Heb uw naaste lief en haat uw vijanden.” Maar Ik zeg: houd ook van uw vijanden! En bid voor wie u vervolgen! Als u dat doet, bent u echt kinderen van uw hemelse Vader. Want Hij laat zijn zon opgaan voor goede en slechte mensen. Hij laat het regenen voor rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Als u alleen maar houdt van mensen die ook van u houden, krijgt u geen beloning. Dat doen zelfs bedriegers. Als u alleen maar vriendelijk bent voor uw vrienden, doet u niets bijzonders. Dat doet immers iedereen. Wees volmaakt, zoals ook uw hemelse Vader volmaakt is.’

Je vijanden lief hebben!
Hoe onmogelijk lijkt dat wel niet. Toch kun je ze stil krijgen door het juiste te doen, en dat is niet een tegenaanval inzetten. Hoe sloeg Jezus de directe aanval van de duivel af? In Lucas 4 lezen we dat Jezus de duivel steeds antwoord gaf met gedeelten uit de Bijbel. Het was zo gewoon geworden voor Jezus, dat Hij zonder erover na te denken de juiste antwoorden kon geven op alle vragen en uitdagingen van de duivel.
Ga maar eens na wat wij als kinderen en tieners allemaal leren op school. Hoeveel boeken lezen we niet? En hoeveel informatie hebben wij paraat na onze schooltijd? Toch lijkt het moeilijk om de tien basisregels van het leven te onthouden. Boeken vol twijfelachtige wetenschap onthouden wij voor de rest van ons leven, maar tien belangrijke regels die zelfs verder gaan dan dit leven lijken onmogelijk te onthouden te zijn.

Als ouders kunnen wij de eerste stap zetten door op speelse wijze onze kinderen deze regels bij te brengen, maar vooral door ze zelf (zoveel mogelijk) na te leven. En als het helpt: print de geboden uit en plak ze in de wc, op de slaapkamer bij je kussen, naast de eettafel, zorg ervoor dat je ze meerdere keren op een dag ziet. Probeer het maar eens.

Rest mij jullie veel succes te wensen en ik bid voor kracht en wijsheid voor een ieder van jullie om deze moeilijke opdracht uit te voeren.

Gods Zegen

zondag 9 februari 2014

Vertrouwen

Johannes 14:1
Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij.

Al kun je het niet zien, vertrouw erop dat de Heer er voor je zal zijn. Hij laat Zijn kinderen niet alleen.


woensdag 5 februari 2014

Opvoeding

Een sterk gezin

Waar leer je normen en waarden? Waar leer je hoe je met bepaalde situaties om moet gaan? De belangrijkste lessen leer je thuis, binnen je gezin. Hoe moeilijk is het soms niet om de vragen van je kinderen te beantwoorden, om ze uit te leggen waarom de wereld zo werkt als hij doet.

1 Deuteronomium 6:6-9
En u moet de geboden die ik u vandaag geef, voortdurend in gedachten houden. U moet ze uw kinderen inprenten en erover praten als u thuis bent of buiten loopt. Ja, ook tijdens het opstaan en naar bed gaan. Bind ze aan uw hand, draag ze op uw voorhoofd en schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van uw steden.

Voorafgaande aan dit hoofdstuk, worden nog eens de 10 geboden aangehaald en in herinnering geroepen.

Wat staat er nu eigenlijk in dit stukje? Als ik het heel kort moet samenvatten: wees de hele dag bezig met het Woord van God. Zo makkelijk is het natuurlijk niet. Er zit veel meer aan vast. En voor de mensen die zeggen dat de wetten van Mozes niet meer gelden door het offer van Jezus Christus, verwijs ik naar Romeinen 3:31 "Betekent het dan dat wij door ons geloof in Jezus Christus de wet buiten werking stellen? Nee, integendeel. Dan doen wij juist wat de wet zegt. " Duidelijker nog heeft Jezus het zelf gezegd in Lucas 16:17 "Betekent dit nu dat de wet van Mozes niet meer geldig is? Helemaal niet! Want nog eerder zullen de hemel en de aarde verdwijnen, dan dat één letter uit de wet zou vervallen."

De 10 geboden blijven dus van kracht. Jezus scherpt ze hier en daar zelf nog wat aan! Het is dus zeker belangrijk om tijdens de dagelijkse handelingen te laten zien dat je leeft naar Zijn woord. Het is niet alleen de bijbel lezen bij het eten, het is ook door je doen en laten laten zien dat je gelooft. U moet ze uw kinderen inprenten en erover praten als u thuis bent of buiten loopt. 

In Leviticus 18 tot en met 20 staan algemene leefregels die toen aan het volk van Israël gegeven werden door God. Het onderwerp dat het meeste besproken wordt is seksualiteit. Dat is ook niet zo vreemd, kijk ook vandaag de dag maar eens waar het voornamelijk fout gaat. Lust en seksualiteit. Verder staat er bijvoorbeeld dat je niet mag stelen, geen mediums of waarzeggers mag raadplegen, je vader en je moeder moet eren, niet vreemd mag gaan (verschillende seksuele handelingen worden besproken).

Ook vandaag de dag gelden de wetten nog steeds naar mijn mening. Het selectief wel of niet toepassen ervan is een menselijke gedachte. Ik ben ervan overtuigd, dat als je zo goed mogelijk doet wat in de aangegeven hoofdstukken staat, je een goed leven zult hebben. Je kinderen zullen niet zomaar nare dingen naar mensen op straat schreeuwen, ze zullen eerder mensen te hulp schieten als het nodig is. De band tussen jou en je partner zal zoveel sterker worden als je beiden alleen oog hebt voor elkaar. Het vertrouwen in je partner zal evenredig gaan groeien. Mensen in je omgeving gaan een eenheid zien als ze jullie zien staan. Een samenhangend geheel waar eenheid en rust vanuit straalt. En dat geeft ook je kinderen een gevoel van veiligheid, een gevoel van zich niet hoeven te bewijzen, ook niet voor hun ouders. De ouders respecteren de kinderen, zoals de kinderen de ouders respecteren.

Klinkt overdreven allemaal? Ik kan je uit eigen ervaring vertellen dat het wel zo werkt. Ga de uitdaging maar eens aan en probeer eerst maar eens een klein gedeelte van wat er geschreven staat uit te voeren. Ik ben er zeker van dat je binnen korte tijd een positieve verandering zult ontdekken binnen je gezin!
dinsdag 4 februari 2014

Het is maar vloeken?

Gebruik Mijn naam niet ijdel.

Anders gezegd: vloeken.

Wat staat er in het Van Dale woordenboek (online) als vertaling van het woord "ijdel"?

Betekenis ' ijdel '
Je hebt gezocht op het woord: ijdel.

ij·del (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord)
1 gevoelig voor vleierij
2 vergeefs, nutteloos; vruchteloos: ijdele hoop
3 lichtzinnig, spottend: Gods naam ijdel gebruiken

De betekenissen die aan dit woord gegeven worden zijn sprekend denk ik. Laten we eens onderaan beginnen, lichtzinnig, spottend: Gods naam ijdel gebruiken.

Exodus 20:7
Gij zult den naam des HEEREN uws Gods niet ijdellijk gebruiken; want de HEERE zal niet onschuldig houden, die Zijn naam ijdellijk gebruikt. (Statenvertaling)

Dit is het derde gebod dat God aan Mozes gaf. Wat betekend eigenlijk 'ijdel gebruiken'?  Als we dan naar punt 2 gaan in het Van Dale woordenboek online, dan zien we daar staan: "vergeefs, nutteloos" En wat heeft het iemand ooit opgeleverd om de naam van God als krachtterm te gebruiken? Heb je het wel eens met je eigen naam geprobeerd? Als je hard op je duim slaat bijvoorbeeld, schreeuw dan eens je eigen naam. Of zoals een voorganger onlangs vertelde, als je iemand hoort vloeken, roep dan zijn naam hardop. Waarschijnlijk gaat hij/zij vragen waarom je zijn of haar naam roept. "Jij gebruikt ook zomaar de naam van mijn Heer, waarom zou ik dan jou naam niet gewoon zomaar mogen gebruiken?"

Naast het feit dat je er niks mee opschiet om te vloeken, lezen we in Exodus 20:7 dat God je er zelfs voor zal straffen. Dit wordt in Deuteronomium 5:11 nog eens herhaald. In dit hoofdstuk worden alle geboden nog eens herhaald. Dus behalve dat het je geen voordeel oplevert, levert het je wel straf op! En hoe zou je het zelf vinden als jou naam met iets negatiefs in verband werd gebracht? Helaas is het tegenwoordig heel normaal geworden om te vloeken, of op een andere manier de naam van God ijdel te gebruiken. Ga maar eens een avondje tv kijken en turf eens hoe vaak het gebeurt. Je blaadje zal aardig vol zijn aan het eind van de avond. 

Er worden hele campagnes gevoerd om mensen bewust te maken wat ze andere mensen aandoen als men als krachtterm het woord 'kanker' gebruikt. Er wordt uitgelegd hoe kwetsend het kan zijn voor mensen die familie en/of vrienden aan deze nare ziekte verloren hebben. Iemand die ziekte toewensen is niet iets wat algemeen gewaardeerd wordt. Zo zou het ook moeten zijn met de naam van God. En wat zeg je eigenlijk als je het alom bekende "godverdomme" gebruikt? Eigenlijk zijn het drie woorden. "God - verdom- me". Het is een verbastering van eigenlijk een verwensing voor jezelf. Je vraagt letterlijk of God je wil verdoemen. "Naar de verdoemenis gaan." Naast dat je dus pijn aan je duim hebt, vraag je ook nog eens of je vrijwillig naar de hel mag! Ik kan me niet voorstellen dat mensen dat bewust vragen. Zullen we daarom gewoon een ander woord proberen? Wat denk je van "fluitketel"?

Alvast bedankt voor het proberen!

Bron: weekjournaal/tv


Aanbevolen post

Elke dag sterven we.

De bijbel staat vol met geweldige teksten. Teksten voor bemoediging, voor troost, hoop, of gewoon om je geluk te delen. Maar de bijbel beva...